Evaluation Employee

At Tobania we focus on high quality of our service delivery. An objective evaluation by our customers but also by our own Tobania colleagues and managers is therefore crucial to us in order to assess how satisfied everybody is with the services of our employees. The results of this evaluation will be put into perspective and used during the yearly evaluation. 

We would like to ask you to take some time to share your findings about the quality of service and the way you’ve been working together with our employees (as a colleague, manager, …). We would like to do this by asking several open questions and a general rating.

Evaluatie Medewerker

Bij Tobania focussen we op een hoge kwaliteit van onze dienstverlening. Een objectieve evaluatie door onze klanten, maar ook door onze eigen Tobania-collega’s en managers, is daarom cruciaal voor ons. Zo kunnen we inschatten hoe tevreden iedereen is met de prestaties van onze werknemers. Het resultaat van deze beoordeling zal in perspectief geplaatst worden en gebruikt tijdens de jaarlijkse evaluatie.

We zouden je graag vragen even de tijd te nemen om je bevindingen over de kwaliteit van onze service en de manier waarop je samen werkt met onze werknemers (als collega, manager,...) te delen. Dit zouden we graag doen door enkele open vragen te stellen en te vragen naar een algemene beoordeling.

Evaluation Employé

Chez Tobania, nous nous concentrons sur la haute qualité du service délivré. Une évaluation objective par nos clients mais aussi par nos propres collègues et managers de Tobania est donc cruciale pour nous, afin de connaître le degré de satisfaction de chacun par rapport au service délivré par nos employés. Les résultats de cette évaluation seront mis en perspective et utilisés lors de l’évaluation annuelle.

Nous voudrions vous demander de prendre un peu de votre temps pour partager votre avis sur la qualité de notre service et sur votre collaboration avec nos employés (comme collègue, manager …). Nous voudrions faire ceci en vous posant quelques questions ouvertes et en vous demandant une évaluation globale.

Relationship / Relatie t.o.v collega / Rapport de travail :


Overall rating of the employee / Algemene beoordeling van de werknemer / Evaluation globale de l’employé: